UCL WIKI

UCL Logo
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

昨日は日曜日です。 Kinou wa nichiyoubi deshita. 'Yesterday was Sunday.'

昨日の授業はこの建物でした。 Kinou no jugyou wa kono tatemono deshita. 'Yesterday's class was (in) this building.'

Vocab

授業 jugyou 'class'

建物 tatemono 'building'

  • No labels