UCL WIKI

UCL Logo
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Polite past tense sentences are easy. Just change ます masu to ました mashita. Note that the i in mashita is devoiced.

単語を覚えました。 Tango o oboemashita. 'I memorised the vocabulary.'

弁当を食べました。 Bentou o tabemashita. 'I ate the bento.'

お菓子を買いました。 O-kashi o kaimashita. 'I bought the sweets/cakes.'

一月に日本に来ました。 Ichigatsu ni Nihon ni kimashita. 'I came to Japan in January.'

今朝7時に起きました。 Kesa shichiji ni okimashita. 'I got up at seven this morning.'

9時に家を出ました。 Kuji ni ie o demashita. 'I left home at nine.'

昨日勉強しましたか。 Kinou benkyou shimashita ka. 'Did you study yesterday?' はい、勉強しました。 Hai, benkyou shimashita. 'Yes, I studied.'

日本の生活に慣れましたか。 Nihon no seikatsu ni naremashita ka. 'Have got used to the life in Japan?' はい、慣れました。 Hai, naremashita. 'Yes, I am used to it.'

分かりました。 Wakarimashita. 'I undersand / I see.'

すみません、遅れました。 Sumimasen, okuremashita. 'Sorry, I am late.'

夏はもう終わりました。 Natsu wa mou owarimashita. 'Summer is already gone.'

昨日、店を何時に閉めましたか。 Kinou, mise o nanji ni shimemashita ka. 'What time did you close the shop yesterday?'

もう日を決めました。 Mou hi o kimemashita. 'I have already decided the date.'

疲れましたか。 Tsukaremashita ka. 'Are you tired?'

昨日、靴下を洗濯しました。 Kinou, kutsushita o sentaku shimashita. 'I washed my socks yesterday.'

Vocab

単語 tango 'vocabulary'

覚える oboeru 'to memorise'

弁当 bentou 'lunch box, bento'

お菓子 o-kashi 'sweets, cakes

一月 ichigatsu 'January'

日本 Nihon (formal pronunciation: Nippon) 'Japan'

今朝 kesa 'this morning'

家 ie 'home'

出る deru 'leave (somewhere)'

生活 seikatsu 'life'

慣れる nareru 'to get used to'

昨日 kinou 'yesterday'

分かる wakaru 'to understand'

遅れる okureru 'to be late'

夏 natsu 'summer'

終わる owaru '(something) finishes'

店 mise 'shop'

日 hi 'day, date; sun'

決める kimeru 'to decide'

疲れる tsukareru 'to get tired'

靴下 kutsushita 'sock'

洗濯する sentaku suru 'to wash, do the washing'

Notes

Note the situations, e.g. 分かりました wakarimashita where Japanese uses the past tense where English uses the present.

Note that four o'clock, seven o'clock and nine o'clock do not use the basic set of numerals (yon, nana and kyuu) and are: yoji, shichiji and kuji.

  • No labels