UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • 3Not2
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

没 Méi is 'not':

设 Shè is 'to set up':


Common word: 设计 shèjì 'design'

役 Yì is 'duty':


Common word: 战役 zhànyì 'battle' as in:
为纪念那次战役, 我们建立了一座博物馆。 Wèi jìniàn nà cì zhànyì, wǒmen jiànlìle yí zuò bówùguǎn.
‘In remembrance of that battle, we set up a museum.’

  • No labels