UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Dictionary C
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

测体温 (測體溫) cè tǐwēn ‘take (somebody’s) temperature’

肠胃 (腸胃) chángwèi ‘stomach’

叉子 chāzi 'a fork'

重温(溫) chóngwēn ‘revise'

传统文化 (傳統文化) chuántǒng wénhuà ‘traditional culture’

橱柜(櫥櫃) chúguì ‘cupboard’

  • No labels