UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Dictionary T
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

特殊情况 tèshū qíngkuàng ‘unusual circumstance’

提供 tígōng ‘to offer’

体会 (體會) tǐhuì See Tihui.

停车场 (停車場) tíngchēchǎng ‘car park'

通常 tōngcháng 'usually'. 通常一个月有四个星期。 Tōngcháng yí ge yuè yǒu sì ge xīngqī. 'Usually, a month has four weeks.' 你通常只需这样做一次。 Nǐ tōngcháng zhǐ xū zhèyàng zuò yí cì. 'You usually only have to do this once.'

妥当 (妥當) tuǒdang 'appropriate'

  • No labels