UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

白 Bái

借机会 Jiè jīhuì 'take an opportunity'

没办法 Méi bànfǎ 'One can't do anything'

找一个借口 Zhǎo yí ge jièkǒu 'look for an excuse'

做人 Zuòrén 'get on well with'

  • No labels