UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

进来 Jìnlái 'come in'

有个电话打进来。 Yǒu ge diànhuà dǎjìnlai.
‘A call is on the line.’

他一边听音乐一边走进来。 Tā yìbiān tīng yīnyuè yìbiān zǒujìnlai.
‘He is listening to the music while he is walking in.’

我的室友下个月搬进来。 Wǒ de shìyǒu xià ge yuè bānjìnlái.
‘My (new) roommate will move in next month.’

如果你加进来,我们就正好十个人。 Rúguǒ nǐ jiājìnlai,wǒmen jiù zhènghǎo shí ge rén.
‘If you join in, we will be exactly ten people.’

  • No labels