UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Mafan ni
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

麻烦你 Máfan nǐ

The idea is "This is a nuisance for you, but".

麻烦你让一让可以么? Máfán nǐ ràngyiràng kěyǐ me?
‘Could you please let me through?’

麻烦你把桌子上的文件夹拿给我。 Máfán nǐ bǎ zhuōzi shàng de wénjiàn jiáná gěi wǒ.
‘Could you please hand the file on the desk to me?’

这件事就麻烦你了。 Zhè jiàn shì jiù máfán nǐ le.
'Can I hand this over to you?'

  • No labels