UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Permission
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Permission with 可以 kěyǐ or 能 néng

我 可以 / 能 进来吗? 可以,请进。 Wǒ kěyǐ / néng jìnlai ma? Kěyǐ, jìnlai.
‘May I come in? Yes, you may come in.’

我 可以 / 能 用一下你的笔吗?Wǒ kěyǐ / néng yòng yíxià nǐ de bǐ ma?
‘Can / may I use your pen?’

Note that 会 huì cannot be used in these sentences.

  • No labels