UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Place names
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Foreign place names

(in alphabetical order of the English form)

阿姆斯特丹 Āmǔsītèdān 'Amsterdam'

雅典 Yǎdiǎn 'Athens'

巴塞罗那 Bāsàiluónà 'Barcelona'

北京 Běijīng 'Beijing'

柏林 Bólín 'Berlin'

波士顿 Bōshìdùn 'Boston'

布鲁塞尔 Bùrǔsàiěr 'Brussels'

开罗 Kāiluó 'Cairo'

芝加哥 Zhījiāgē 'Chicago'

哥本哈根 Gēběnhāgēn 'Copenhagen'

都柏林 Dūbólín 'Dublin'

法兰克福 Fǎlánkèfú 'Frankfurt'

日内瓦 Rìnèiwǎ 'Geneva'

香港 Xiānggǎng 'Hong Kong'

休斯敦 Xiūsīdùn 'Houston'

耶路撒冷 Yēlùsālěng 'Jerusalem'

里斯本 Lǐsīběn 'Lisbon'

利物浦 Lìwùpǔ 'Liverpool'

伦敦 Lúndūn 'London'

洛杉矶 Luòshānjī 'Los Angeles'

马德里 Mǎdélǐ 'Madrid'

墨尔本 Mòěrběn 'Melbourne'

莫斯科 Mòsīkē 'Moscow'

新德里 Xīndélǐ 'New Delhi'

新奥尔良 Xīnàoěrliáng 'New Orleans'

纽约 Niǔyūe 'New York'

巴黎 Bālí 'Paris'

费城 Fèichéng 'Philadelphia'

布拉格 Bùlāgé 'Prague'

罗马 Luómǎ 'Rome'

旧金山 Jiùjīnshān 'San Francisco'

圣保罗 Shèngbǎoluó 'Sao Paulo'

西雅图 Xīyǎtú 'Seattle'

首尔 Shǒuěr 'Seoul'

上海 Shànghǎi 'Shanghai'

新加坡 Xīnjiāpō Singapore

斯德哥尔摩 Sīdégēěrmó 'Stockholm'

悉尼 Xīní 'Sydney'

台北 Táiběi 'Taipei'

多伦多 Duōlúnduō 'Toronto'

温哥华 Wēngēhuá 'Vancouver'

维也纳 Wéiyěnà 'Vienna'

华盛顿 Huáshèndùn 'Washington'

苏黎世 Sūlíshì 'Zurich'

Japanese place names are read with the usual Chinese readings:

名古屋 Mínggǔwū 'Nagoya'
Sometimes they don't bear much resemblance to the original pronunciation!

东京 Dōngjīng 'Tokyo'

  • No labels