UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Shenme dou bu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

什么都不 Shénme dōu bù 'not anything'

他什么都不做。 Tā shénme dōu bú zuò.
‘He doesn’t/didn’t do anything.’

我什么都不想听。 Wǒ shénme dōu bù xiǎng tīng.
‘I don’t want to hear anything.’

你什么都不知道就不要妄加评论。 Nǐ shénme dōu bù zhīdào jiù bú yào wàngjiā pínglùn.
‘You should not comment randomly as you don’t know anything.’

  • No labels