UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Xiangsi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

跟...很相似 Gēn ... hěn xiāngsì 'be very like ...'

他是个很固执的人,跟他爸爸很相似。 Tā shì ge hěn gùzhí de rén,gēn tā bàba hěn xiāngsì.
‘He is a stubborn person, very much like his father.’

这里的天气跟伦敦的很相似。 Zhèlǐ de tiānqì gēn Lúndūn de hěn xiāngsì.
‘The weather here is like it is in London.’

她家的狗长得跟狼很相似。 Tā jiā de gǒu zhǎngde gēn láng hěn xiāngsì.
‘Her dog looks very like a wolf.’

  • No labels