UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Zhi shi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

只是 Zhǐ shì 'just'

她只是哭。 Tā zhǐ shì kū.
‘She just cries.’

我只是不知道怎么办好。 Wǒ zhǐ shì bú zhīdào zěnme bàn hǎo.
‘I just have no idea what to do.’

他只是一时冲动而已。 Tā zhǐ shì yì shí chōngdòng ér yǐ.
‘He just did it on impulse.’

  • No labels