UCL WIKI

UCL Logo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Hvilke forskjeller finner du mellom tekst 2 og 4?
2. Skriv en fortsettelse på denne fortellingen (ca. 100 - 200 ord) hvor du bruker en av
stilformene ovenfor (1, 2, 3 eller 4).

Text in Nynorsk: Barndom i utkant-Noreg

Dagligtale (link)

Wikipedia

Norwegian language struggle (Wikipedia)

...