UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Permission

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Permission with 可以kěyǐ 可以 kěyǐ or 能 néng

Q: 我 可以 / 能 进来吗?A: 进来吗? 可以,请进。 Q: Wǒ kěyǐ / néng jìnlai ma? A: Kěyǐ, jìnlai.
‘May I come in? Yes, you may come in.’

...

我 可以 / 能 用一下你的笔吗?Wǒ kěyǐ / néng yòng yīxià yíxià nǐ de bǐ ma?
‘Can / may I use your pen?’

...