UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • Guandian yijian and jianyi

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

因为他和她的观点很不一样,所以我建议他不要去问她的意见。 Yīnwéi Yīnwèi tā hé tā de guāndiǎn hěn bù yīyàng, suǒyǐ wǒ jiànyì tā bú yào qù wèn tā de yìjiàn.
‘Because their opinions are very different, I suggest he doesn’t need to go and ask for her opinion.’

...