UCL WIKI

UCL Logo
Child pages
  • N-E Dictionary S

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

sakte 'slowly'

sann 'true'

sannhet m. 'truth'

sannsynligvis 'probably, most likely'

sanseinntrykk nt. 'perception'

sart 'delicate, tender'

sau m. 'sheep'

saumfare (-for, -farte) 'examine minutely''

saus m. 'sauce, gravy'

sel m. 'seal'

selskap nt. 'party'

selvbiografi m. 'autobiography'

sende (sendte, sendt) 'send'.  Sende bud på 'send for'

senke (senket, senket) 'sink, let down, lower'

sette den på (satte, satt) 'put it on'

sette opp farten (satte, satt) 'speed up'

siden 'since, as'

sikker 'certain, sure'

sikkerhet m. 'safety, security'

sinnsbevegelse m. 'emotion / agitation'

sint 'angry'

sirlig 'dainty'

sistnevnte 'last mentioned, the latter'.  Førstnevnte 'first mentioned'

sitre (sitret, sitret) 'quiver'

sitte (satt, sittet) 'sit'

sitte inne 'be in prison col. be inside'

sjatering m. nuance, shade (of colour)'

sjokktilstand m. 'state of shock'

sjuskete 'scruffy'

skadedyr nt. 'vermin, pest'

skaffe (skaffet, skaffet) 'get hold of, obtain'

skamløs 'shameless, brazen'

skap nt. 'cupboard'. klesskap 'wardrobe'

skare m. 'crowd'

skaut nt. 'head skarf'

skikkelig 'decent, good, reasonable': overnatte på et skikkelig hotell 'stay at a good hotel'

skikkelse m. 'form, shape, figure'

skildre (skildret, skildret) 'describe, depict'

skinnegang m. 'railway tracks'

skinnende 'shiny'

skinnjakke f. 'leather jacket'

sjarmerende 'charming'

skje (skjedde, skjedd) 'happen'

skjorte m. 'shirt'

skjelle (skjelte, skjelt) 'scream and shout'

skjene ut (skjente, skjent) 'take off sideways, swerve'

skjule (skjulte, skjult) 'hide, conceal, obscure'

skjære m. 'magpie'

skog m. 'forest'; gå tur i skogen 'go for a walk in the forest'; skogkledd ås 'wooded hill, ridge'

skogkant m. 'edge of forest'

skolesekk m. 'school bag, satchel'

skred nt. 'slide, land slide'

skrekk m. 'fright'

skrekkslagen (pl skrekkslagne) 'terrified, terror-stricken'

skremme (skremte, skremt) 'scare, frighten'

skremmende 'scary, frightening'

skrike (skrek, skreket) 'scream, call out'

skrin nt. 'box, casket, reliquary'

skuff m. 'drawer'

skummel (skumlere, skumlest. pl skumle) 'scary. sinister, eerie, shady'

skumle hensikter 'up to no good'

skumre (skumret, skkumret) 'get dark, night falling, night closing in'

skur nt. 'shed, tumble-down old house'

skysse (skysset, skysset) 'shoo'. Hun skysser ham av sted ' she is hurrying him along'

skyte (skjøt, skutt) 'shoot'

skytevåpen nt. 'gun, firearm'. Skyte i været 'shoot up into the air'

skyting f. 'shooting'

skytshelgen m. 'patron saint'

skytsengel m. 'guardian angel'

skøyter pl. 'skates'. Gå på skøyter 'go skating'.

skånsk ' dialect spoken in Skåne, southern Sweden'

slafse (slafset, slafset) 'slurp, eat noisily'

slag nt. 'battle'

slakter m. 'butcher'

slappe av (slappet, slappet) 'relax'

sleiv f. 'large wooden spoon'

slenge (slengte,slengt) 'sling'

slibrig 'slippery, slimy'

en slibrig karakter 'a slimy character'

slik 'such, like this, like that'

slikke (slikket, slikket) 'lick'

slippe (slapp, sluppet) 'drop, let go'.

Slippe noen in 'let someone in'

slite (slet, slitt) 'wear out',

slit nt. 'labour, hard work'

slitt 'worn, threadbare'

slu 'sly, cunning'

slumpetreff nt. 'stroke of luck'

sluke (slukte, slukt) 'swallow whole'

slå (slo, slått) 'hit'

slå seg ihjel'be killed (by falling from a height, rooftop, cliff etc.)'. Slå ihjel noen 'clobber somebody to death'

slå seg ned 'settle (down)

slå på 'switch on'. Slå på lyset 'switch on the light'

slå av 'switch off'. Slå av lyset 'switch off the light'

smal 'narrow'

smaragd m. 'emerald'

smyge (smøg, smøget) seg inntil 'rub up against'

smørblomster pl. 'buttercups'

småkonge m. 'minor/petty king'

småting pl. 'little things, bits and pieces'

snappe (snappet, snappet) etter pusten 'gasp for breath'

snufse (snufset, snufset) 'sniffle'

snu opp ned (snudde, snudd) 'turn upside down'

sorg m. 'grief, sorrow'

sorgtung 'full of sorrow'

spankulere (spankulerte, spankulert) 'strut'

speide (speidet, speidet) 'watch, glance'

spellemann m. 'musician'

spenst m. 'spring'

spindelvev nt, 'cobweb'

spisebestikk nt. 'cutlery'

spiss 'sharp, pointed'

spor nt. 'trace / footprint / leave behind'. Hans tragiske barndom satte spor i hans kunst 'his art was influenced by his tragic childhood'

sprekke (sprakk, sprukket) 'crack, burst'

sprøyte (sprøytet, sprøytet) 'spray, squirt'

sprøyte m. 'syringe, injection'. Vitaminsprøyte 'vitamin injection'

spurv m. 'sparrow'

spøkesle nt. 'ghost'

stadig 'constant, continual, incessant'

stadium nt. (stadier pl.) 'stage'

stand 'order' I god stand 'in good working order'

gjøre i stand 'prepare, make ready'

stappe inn 'cram, fill, stuff in'

stearinlys nt. 'wax candle'

sted nt.'place' (after a verb of motion) 'off, away': Han dro av sted. 'He went off'; Han satte av sted. 'He set off (literally from the place.' Til stede 'present' Det var tre mennesker til stedet 'there were three people present'

steke (stekte, stekt) 'roast, fry': steke pølser 'fry sausages'

steinet 'stony'

steinrøys f. 'scree'

stemme m. 'voice'

stempel nt 'stamp'

sti m. 'path'

stifte (stiftet, stiftet) 'form' . Stifte en forening 'form a union'

stige (steg, steget) 'rise'

stigning m. 'rise'

stikke (stakk, stukket) 'sting'.  Solen stikker 'the sun is baking'

stikke opp 'stick up, stick out'

stille seg på tå (stilte, stilt) 'stand on tiptoe'

stille ut 'exhibit'

stille seg 'place oneself'

stimle (stimlet, stimlet) 'crowd around (together)'

stipend nt. scholarship'

stirre (stirret, stirret) 'stare'

stiv 'stiff': bli stiv av skrekk m. 'become stiff with fright'

stjele (stjal, stjålet) 'steal'

stoff nt. 'material, drugs'

stokk m. 'stick'

stole på (stolte, stolt) 'trust'

stormakt 'big power, powerful nation'

storme (stormet, stormet) 'rush'. Komme stormende 'come rushing'

stubbe f. 'tree stump'

storslått 'grandiose'

straks 'at once, right away'

strekke seg (strakte, strakt) 'stretch / span'. Hans arbeid strekker seg over 60 år 'his work spans 60 years'

streve (strevde, strevd) 'struggle'

strøm 'current, electricity'

stråle (strålte, strålt) 'radiate, shine'

stubb m. 'stub, stubble' (as in skjeggstubb)

stund m. 'while'

stykke nt 'distance, play (as in theater). Et stykke til 'a bit further'

styrke m. 'strength'

støvsuger m. 'vacum cleaner'

stå (sto, stått) 'stand'

stå for 'stand for / be responsible for'

stå i med 'have a (sexual) relationship with'

stå på 'work hard, keep going'

stål m. 'steel'

subbe (subbet, subbet) 'sweep'

subbet i bakken 'swept along the ground'

sukke (sukket, sukket) 'sigh'

sukkerbit m. 'sugar lump'

sukkertøy nt. 'candy, hard sweet'

sulten 'hungry'

sur 'sour, grumpy. Sur melk 'sour milk'. Han er sur i dag. 'He is grumpy today.'

surmule (surmulte, surmult) 'be grumpy, mumble grumpily'

svette (svettet, svettet) 'sweat'.

Svette m. 'sweat'

svigermor f. 'mother-in-law'

svikte (svikte, svikte) 1. 'fail': Bremsene sviktet. 'The breaks failed.' 2. 'deceive/let down: Mannen min har sviktet meg. 'My husband has deceived me / let me down.'

sving m. 'bend'

svinget 'winding'

sviske m. 'prune'

svært 'extremely, very'

sykepleier m. 'nurse (male and female)'

sykle av sted (sylet, syklet) 'cycle off'

synke (sank, sunket) 'to sink'

synd m. 'sin, too bad, wrong': Noen mener at det er synd å drikke alkohol. 'Some people think that drinking alcohol is a sin.'

særpreget (særpregede pl.) 'unique'

sølv nt. 'silver'

sølvlamé m. 'silvery material'

søppel nt. 'rubbish, waste'

sørgmodig 'sad, mournful, gloomy'

søtsuppe f. 'sweet soup made with red juice, prunes, raisins etc.'

søtsuppemusikk m. 'banal, canned music'

søvn m. 'sleep'

såkalt ' so called'

sårbar 'vulnerable'

såsnart 'as soon as'

såvidt 'barely, just about' Jeg rakk såvidt å spise frokost før jeg måtte gå 'I barely (just about) managed to have breakfast before I had to leave'