UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

害怕 Hàipà 'be afraid'

我很害怕黑。 Wǒ hěn hàipà hēi.
'I am afraid of the dark.'

我很害怕站在高处,我想我可能有恐高症。 Wǒ hěn hàipà zhàn zài gāochù, wǒ xiǎng wǒ kěnéng yǒu kǒnggāozhèng.
'I am afraid of standing at high places and I think I may have acrophobia.'

  • No labels