UCL WIKI

UCL Logo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

拥挤 Yōngjǐ 'crowded'

下班高峰的公交真的很拥挤。 Xiàbān gāofēng de gōngjiāo zhēn de hěn yōngjǐ.
‘The buses are very crowded at peak times.’

每年的庙会总是很拥挤。 Měi nián de miàohuì zǒngshì hěn yōngjǐ.
‘Temple fairs every year are always crowded.’

上海这个城市非常拥挤。 Shànghǎi zhège chéngshì fēicháng yōngjǐ.
‘The City of Shanghai is very crowded.’

  • No labels